W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza, uprasza się o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami, a także zaleca się stosowanie poniższego regulaminu: 

§  1 

 1. Właścicielem cmentarza parafialnego w Świekatowie jest parafia św. Marcina w Świekatowie.

§  2

 1. Cmentarz jest czynny w godzinach:   

700 – 2100   (w okresie letnim)
7
00 – 1800  (w okresie zimowym)

3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00  do 1500.

§  3

1. Na cmentarzu pobierane są opłaty dotyczące:

a. miejsc grzebalnych na 20 lat (grób pojedynczy, grób podwójny),
b. miejsc pod grobowce na 20 lat,
c. przedłużenia opłaty za groby na następne 20 lat,
d. zakładania nagrobków bądź ich wymieniania

2. Opłaty pobierane są w biurze parafialnym.

3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

4. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

§  4

1. Pochówki w mogiłach (placach wykupionych) mogą się odbywać tylko za zgodą osobistą dysponenta placu.

2. W przypadku, gdy pochówek był bez pogłębienia – dopiero po dwudziestu latach można chować na miejscu tego pochówku ( z wyłączeniem pochówku w urnach).

3. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę uprawnionych do pochowania zwłok na zarządzenie prokuratora lub sądu i za zgodą właściwego inspektora sanitarnego.

 §  5

 Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty (w tym budowy pomników) na cmentarzu.

§  6

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  b.  przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
  c. przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu,
  d. palenia papierosów,
  e. żebractwa,
  f. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  g. niszczenia zieleni,
  h. dokonywania nasadzeń przy mogile bez uzgodnienia z zarządcą

         i. przejazdów – w tym również pojazdami jednośladowymi,

         j. wprowadzania zwierząt,

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

a. prac kamieniarskich, budowlanych,
b. prowadzenia działalności handlowej,
c. wjazdu pojazdami mechanicznymi (oprócz firm kamieniarskich)
d. umieszczania reklam.

3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane oraz wykładanie „dywaników” wokół grobów wymagają zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez administratora.

4. Dokumentami wymaganymi przy załatwianiu w/w formalności są:

a. wypełniony plan wraz ze szkicem pomnika wykonanym przez kamieniarza,
b. 
ostatni (aktualny) kwit cmentarny,
c. dowód osobisty
d. obecność dysponenta mogiły.

5. Prace kamieniarzy powinny odbywać się w godzinach:

                                      od poniedziałku do soboty        800 – 1600  

§  7

 1. Parafia Świekatowo nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. W przypadku naruszenia regulaminu administrator  ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

§  8

Administracja cmentarza przechowuje i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe dysponentów grobów oraz osób zmarłych podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.